Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jest tak wiele rzeczy do odkrycia...

Statut Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ZIEMI MSZAŃSKIEJ

STATUT STOWARZYSZENIA 

TOWARZYSTWO ZIEMI MSZAŃSKIEJ

przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 23 października 2013 r.

 

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków
z dnia 3 czerwca 2016 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: „Towarzystwo Ziemi Mszańskiej" zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o Stowarzyszeniach, oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Mszana Dolna.

§ 4

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 9

Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele i sposoby działania.

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie wiedzy o Mieście i Gminie Mszana Dolna jako stolicy Beskidu Wyspowego, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań z osobami zasłużonymi dla tego terenu,

2) rozwój kultury i oświaty na terenie regionu Zagórzan,

3) podnoszenie poziomu gospodarczego regionu,

4) rozwijanie sportu turystyki i rekreacji,

5) troska o zdrowie i ochronę środowiska,

6) więź kulturowa z Polonią za granicą w szczególności mającą miejscowy rodowód,

7) popularyzacja walorów turystycznych regionu Zagórzan w kraju i za granicą,

8) edukacja w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie, w tym edukacja osób starszych,

9) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10) analizowanie potrzeb rynku pracy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką lokalnego rynku pracy

11) poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,

12) prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,

13) utrzymanie, nawiązanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) uczestnictwo jego członków we władzach samorządowych regionu,

2) współpracę z instytucjami rynku pracy w regionie,

3)przestawianie organom administracji państwowej i samorządowej wniosków w sprawach problemów regionu Zagórzan, nawiązywanie współpracy z jednostkami służby zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,

4) mecenat nad twórcami sztuki i kultury, w szczególności nad twórczością ludową,

5) prowadzenie działalności wydawniczej,

6) udzielanie stypendiów i zapomóg w ramach możliwości finansowych Stowarzyszenia,

7) pomoc klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz innym organizacjom powołanym do krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

8)współpraca z jednostkami oświatowymi na rzecz rozwoju szkolnictwa i kształtowania poczucia więzi środowiskowej wśród społeczeństwa regionu Zagórzan,

9)współpraca z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, samorządami lokalnymi, partiami politycznymi i innymi podmiotami dla realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, w szczególności poprzez zawieranie umów i porozumień,

10)prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, organizacja wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

11) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

12) przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

13) współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz innymi wyższymi uczelniami, z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, ich federacjami, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi,

14) prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich.

§ 12

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - poprzez sprzedaż wyrobów wytworzonych przez członków Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych,

- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza - poprzez wydawanie prospektów i opracowań propagujących cele Stowarzyszenia,

- PKD 85.59.A Nauka języków obcych - poprzez organizację seminariów i lektoratów języków obcych,

- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - poprzez prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej, organizację wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,

- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację - poprzez organizację konkursów i innych zajęć,

- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki - poprzez organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

- PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - poprzez organizację koncertów i innych przedstawień artystycznych,

- PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych - poprzez organizację wystaw kulturalnych,

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - poprzez współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz innymi wyższymi uczelniami, z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, ich federacjami, placówkami naukowo- badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, współpraca z jednostkami oświatowymi na rzecz rozwoju szkolnictwa i kształtowania poczucia więzi środowiskowej wśród społeczeństwa regionu Miasta i Gminy Mszana Dolna, uczestnictwo jego członków we władzach samorządowych regionu, przestawianie organom administracji państwowej i samorządowej wniosków w sprawach problemów regionu Miasta i Gminy Mszana Dolna, nawiązywanie współpracy z jednostkami służby zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,

- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

-PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację - poprzez pomoc klubom i stowarzyszeniem sportowym oraz innym organizacjom powołanym do krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - poprzez prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,

- PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

- PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, samorządami lokalnymi, partiami politycznymi i innymi podmiotami dla realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, w szczególności poprzez zawieranie umów i porozumień, przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia, mecenat nad twórcami sztuki i kultury, w szczególności nad twórczością ludową, udzielanie stypendiów i zapomóg w ramach możliwości finansowych Stowarzyszenia,

- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - poprzez pozyskiwanie funduszy, organizowanie i realizację projektów realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

 1. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 14

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
  1. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, pragnący uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub pomoc rzeczową.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
 4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 16

Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna lub prawna, która złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, uzyskała poparcie dwóch członków Stowarzyszenia i uchwałą Zarządu została przyjęta na członka Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)   przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,

2)  może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) uczestniczyć według własnego zainteresowania w wykładach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenia,

4)    posiadać legitymację, odznaki Stowarzyszenia,

5)    zaskarżać uchwały władz Stowarzyszenia w sprawach jego dotyczących,

6)   współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2)    popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,

3)    aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

4)    regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

 1. Członek wspierający ma prawo:

1)   brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć według własnego zainteresowania w wykładach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenia,

3)    posiadać legitymację, odznaki Stowarzyszenia,

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uiszczania składek członkowskich.

§ 20

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 21

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1)   pisemną rezygnację członka złożoną do Zarządu,

2)    wykluczenia przez Zarząd z przyczyn:

 1. za działalność sprzeczną ze Statutem, regulaminami, uchwałami organów,
 2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres sześciu miesięcy,

3)    z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

4)    śmierci członka,

5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 22

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może łączyć swojej funkcji z funkcją członka Zarządu, podlegać członkom Zarządu służbowo, być z nimi spokrewnionym lub spowinowaconym.
 2. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

A. Walne Zebranie Członków.

§ 25

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
 2. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd jeden raz na rok w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,
 3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/2 członków Stowarzyszenia,
 4. Zarząd o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia swych członków co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie bez względu na liczbę członków. Zmiana

Statutu oraz wybór Członków Władz Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większością głosów.

 1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 2. Głosowanie jest jawne. Na wniosek co najmniej jednego członka Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)   uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

2)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

3)   wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

4)   udzielanie absolutorium byłemu Zarządowi,

5)   uchwalanie zmian Statutu,

6)   uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

7) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

8)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)   ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,

10)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,

11) nadawanie, pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12)podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania, obciążenia majątku Stowarzyszenia,

13) podjęcie uchwały o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej,

14)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu do likwidacji pozostałego majątku Stowarzyszenia,

15)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz.

B. Zarząd.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd powołuje ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)   realizacja celów statutowych stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

2)   określania szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

4)   podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

5)   tworzenie wewnętrznych jednostek Stowarzyszenia oraz określanie zasad ich działania,

6)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7)   kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

8)   zatrudnianie pracowników i wolontariuszy,

C. Komisja Rewizyjna.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)   kontrola statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia,

2)   sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

3)   składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)   nadzór nad wykonaniem budżetu oraz opiniowanie bilansu rocznego.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)    składki członkowskie,

2)     środki finansowe pochodzące z programów pomocowych,

3)    dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

4)    dotacje, darowizny, zapisy i składki,

5)    dochody z działalności gospodarczej, w przypadku jej podjęcia,

6)    pozostałe przychody z działalności statutowej.

 1. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 34

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest prezes i wiceprezes działający łącznie, bądź prezes i inny członek Zarządu działający łącznie, a w przypadku nieobecności prezesa wiceprezes i dwaj członkowie Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis skarbnika.

§ 35

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych bezwzględną większością głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Zagórzański Uniwewrsytet Trzeciego Wieku

Copyright © 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone